ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ POLATLI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ (SOSYAL ALANLAR)
AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ


1. AMAÇ

Madde 1. Bu yönergenin amacı, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyelerinin akademik çalışmalarında kalitenin artırılmasına yönelmek, dünyadaki ortak standartlara ulaşmak ve organizasyonlar düzenleyen, bunlara katılan, çalışmalarına atıf yapılan, tez yöneten, etik değerlere bağlı, seçkin öğretim üyeleri yetiştirilmesinin ilkelerini belirlemektir.
2. KONU VE KAPSAM
Madde 2. Bu yönerge Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’ne bağlı, fakülte, yüksekokul ve enstitüde öğretim üyeliğine yükseltilecek ve atanacak kişilerde aranan kriterleri düzenlemektedir.
3. GENEL İLKELER
Madde 3. Aşağıdaki Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarındaki Akademik Yükseltilme ve Atanma Uygulamalarında karşılarında belirtilen fakültelerin kriterlerini sağlama şartı aranır.
Yabancı Diller Yüksekokulu: Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi
Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Tapu Kadastro Yüksekokulu: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Adalet Meslek Yüksekokulu: Hukuk Fakültesi
Polatlı İlahiyat Fakültesi: Edebiyat Fakültesi
Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu: Sanat Tasarım Fakültesi
Polatlı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu: Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi
4. AÇIKLAMALAR, TANIMLAR VE KISALTMALAR
Madde 4. Bu yönergede geçen açıklamalar, tanımlar ve kısaltmalar aşağıdaki gibidir.
Açıklamalar
1. Kadro başvuru tarihinin son gününden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlüğe bağlı Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Değerlendirme Komisyonu tüm başvuru dosyalarını kriterlere uygunluk açısından değerlendirir. Kriterleri sağlamayan başvurular reddedilir ve jüri değerlendirilmesine gönderilmez. Temel ve yardımcı kriterlerdeki esaslara ilişkin nihai karar Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Komisyonuna aittir. Karara itiraz Rektör Yardımcısı başkanlığında oluşturulacak olan komisyonda görüşülür.
2. Temel kriterler ve yardımcı kriterleri sağlamak amacıyla sunulan her eser aynı kategoride sadece bir kez kullanılabilir. Örneğin; bildiri özeti (tam metin olarak kongre kitabında basılanlar hariç) olarak sunulmuş bir çalışma daha sonra makale olduğunda makale kategorisinde de sunulabilir. Ayrıca temel kriterlerde kullanılan eser yardımcı kriterlerde değerlendirilmeye alınmaz.
3. Makale/kitap/bildiri/sanatsal etkinlik vb. bir bilimsel eserin doçent unvanı aldıktan sonra olarak kabul edilebilmesi için, adayın bu esere konu olan çalışmasının Üniversitelerarası Kurul’a doçentlik başvurusu için sunulmadığını kanıtlaması ve makale/eserin yayımlanmış formu üzerinde bilimsel yayının kabul edildiği tarihin Üniversitelerarası Kurul’a doçentlik başvurusu yapılan tarihten sonra olması gerekmektedir.
4. Makalenin değerlendirilmesinde, basılmış olduğu yıl derginin hangi indekste olduğu dikkate alınır.
5. DOI numarası almış çalışmalar da yayımlanmış kabul edilir. Sadece kabul yazıları ile sunulan makaleler değerlendirilmeye dâhil edilmez.
6. Tüm eserlerin alanıyla ilgili olması şartı aranır. Alanıyla ilgili olmayan eserler değerlendirilmeye dâhil edilmez.
7. Profesörlük başvurularında; aday, doçent unvanı aldıktan sonra yaptığı çalışmalarından birini başlıca araştırma eseri olarak sunmalıdır. Başlıca araştırma eseri; Hukuk Fakültesinde kitap, İktisadi ve İdari Bilimler, Turizm, İletişim, Edebiyat, Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesinin Sosyal ve Fen alanları, Güzel Sanatlar ile Sanat Tasarım Fakültelerinde kitap veya özgün tam makale, Konservatuvarda ise kitap/metod/solo albüm veya özgün tam makale olmalıdır. Bunların dışındaki tüm alanlarda özgün tam araştırma makalesi olmak zorundadır.
8. Uluslararası katılımlı ulusal bilimsel toplantılar uluslararası bilimsel toplantı kapsamında değerlendirilmez.
9. Tüm etkinliklerin belgelendirilmiş olması şartı aranır.
Tanımlar
a) Alan indeksi: Üniversitelerarası Kurul Başkanlığının doçentlik sınavı için bilim alanlarına göre belirlediği temel alan indeksleridir.
b) Atıf: Sosyal bilimler, sanat alanları ve Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesinin Matematik ve Fen bölümlerinde Web of Science/SCOPUS veri tabanı kullanılarak yapılan taramalar dâhil edilir. Kitap/ kitapta bölüm atıfları ve ulusal hakemli dergilerdeki makalelere yapılan atıflar belgelendiği takdirde kabul edilir.
Adayın kendi çalışmalarına yaptığı atıflar değerlendirilmeye alınmaz.
c) Bilimsel Toplantı: Kongre, konferans, sempozyum, çalıştay, seminer vb. bilimsel/sanatsal/ mesleki nitelikteki toplantılardır.
d) Hizmet İçi Eğitim: Yetkili kuruluşlardan izin alınması koşuluyla, kamu veya özel sektördeki görevlilerin hizmete yatkınlığını sağlamak, verimliliklerini artırmak ve gelecekteki görev ve sorumlulukları için yetiştirmek amacıyla kurum içinde ya da kurum dışında, iş başında ya da iş dışında eğitici veya katılımcı olarak başvurulan kurs, seminer vb. eğitim faaliyetleridir.
e) h-indeksi: Sosyal bilimler, sanat alanları, Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesinin Matematik ve Fen bölümlerinde Web of Science/ SCOPUS veri tabanı kullanılarak hesaplanan sayısal değeridir. Kitap/kitapta bölüm atıfları ve ulusal hakemli dergilerdeki makalelere yapılan atıflar belgelendiği takdirde kabul edilir.
f) İdari görev: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi bünyesinde; Rektör Yardımcılığı/Enstitü Müdürlüğü veya Yardımcılığı/Yüksek Okul Müdürlüğü veya Yardımcılığı/Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü veya Yardımcılığı/ Dekan Yardımcılığı/ Bölüm Başkanlığı veya Yardımcılığı/ Anabilim Dalı Başkanlığı/ Merkez Müdürlüğü veya Yardımcılığı /Rektörlük bünyesinde çalışan merkezi komisyon/kurul üyelikleri (Enstitü Yönetim Kurulu/ Enstitü Kurulu/Fakülte Yönetim Kurulu/Fakülte Kurulu/Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Komisyonu/Merkez Yayın Komisyonu/Yurtdışı Lisansüstü Eğitim-Öğretim Takip Komisyonu/ Uluslararası Yayınları Teşvik Ödülleri Komisyonu/Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu/ Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Etik Komisyonu/Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu/ Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğü/ Farabi Değişim Programı Koordinatörlüğü/ Bilimsel Araştırmalar Yönetim Kurulu/ Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu/ Kütüphane Komisyonu /Öğrenci Toplulukları Danışmanlığı/ AB Çerçeve Programları veya Eğitim ve Gençlik Programları Koordinatörlüğü gibi.)
g) Kitap/kitap bölümü: Alanında, ders kitapları için Üniversite Merkez Yayın Komisyonlarından geçerek onaylanmış ve ISBN numarası almış olmalıdır. Ders kitabı dışında ise tanınmış yayınevlerince yayımlanmış bilimsel/sanatsal ve ISBN numarası olan kitaplardır. Temel alanı dışındaki kitaplar kabul edilmez. Ansiklopedi maddesi kitap bölümü olarak kabul edilir. Çeviri eserler ve çeviri kitap editörlüğü kabul edilir. Ankara Hacı Bayram Veli Eğitim Fakültesinde, Merkez Yayın Komisyonu tarafından kabul edilen çeviri ders kitabı (yardımcı ders kitabı dâhil) sunulabilir.
h) Ödül: Alanıyla ilgili bilimsel, kamu ve uygulama kuruluşları tarafından verilen ulusal/ uluslararası ödüllerdir. Ulusal ödüller, bilimsel kuruluşlar (TÜBİTAK, TÜBA, vb.) sanayi kuruluşları veya sanatsal nitelikli kuruluşlar tarafından verilen nitelikli ödüllerdir. Yayın-teşvik/atıf ödülleri, dernekler tarafından verilen ödüller dâhil değildir.
i) Ulusal/uluslararası proje: Bakanlıklar, bilimsel kuruluşlar, kamu kuruluşları, sanayi kuruluşları, mesleki nitelikli kuruluşlar ve sanatsal nitelikli kuruluşlar tarafından yapılan ulusal/uluslararası projelerdir. Bu projelerin tamamlanmış veya devam ediyor olması gerekir. Üniversite bilimsel araştırma projeleri (BAP) değerlendirmeye alınmaz.
*Proje (Konservatuvar için): Çalgı yapımı ve akustiği üzerine yeni teknikler / tespitler / buluşlar yapmak veya yeni bir makam / usûl terkîbi / yeni bir Form oluşturmak veya Türk Müziği Nazariyatı / Solfeji / İşitmesine yönelik öğretim yöntemleri hazırlamak veya Türk Müziği Tarihi / Kültürü üzerine yeni tespitlerde bulunmak, bunlardan en az birinin, Yükseköğretim Kurumlarının ilgili alanlarında ulusal veya uluslararası etkinliklerde sunumunu yapmak.
j) Ulusal Hakemli Dergi: Editörü ve en az beş değişik üniversitenin öğretim üyelerinden oluşmuş danışmanlar grubu olan, bilimsel/sanatsal özgün araştırma makaleleri yayımlayan, yılda en az bir kez yayımlanan ve son beş yılda düzenli olarak basılıp dağıtımı yapılmış, üniversite kütüphanelerinde veya internet üzerinden erişilebilir olan dergidir.
k) Ulusal İndeks: TÜBİTAK-ULAKBİM ulusal veri tabanıdır. (http://uvt.ulakbim.gov.tr/ dergiler)
l) Uluslararası İndeks: SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca Doçentlik sınavında kabul edilen alan indeksleri veya diğer uluslararası indekslerdir.
m) Yabancı Dil: Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından web sayfasında belirtilen ve kurum tarafından güncel olarak kabul edilen yabancı dillerdir. (http:// www.uak.gov.tr/kilavuzlar/dil.pdf) (http://www.uak.gov.tr/duyuru/Duyuru_UAK_Yabanci260216.pdf) (http://www.osym.gov.tr/TR,666/yabanci-dil-sinavlari-esdegerlikleri-18072014.html)
n) Yabancı Dil Sınavı: Üniversitelerarası kurulun doçentlik sınav başvurularında güncel olarak kabul ettiği yabancı dil sınavlarıdır.
o) Kişisel etkinlik: Sergi, bienal, defile, gösteri, baskı, yayın, sunum, performans, festival, gösterim ile ilgili olarak adayın en az on özgün eserinin yer aldığı kişisel etkinliği ifade eder. Resital ve konser için adayın en az on eseri içeren etkinliğini belgelemesi gereklidir. (Detaylı listesi sunulan eserleri kriter komisyonu inceler ve uygunluğuna karar verir.)
p) Karma ortak etkinlik: Sergi, çalıştay, bienal, defile, gösteri, baskı, yayın, sunum, performans, festival, gösterim ile ilgili olarak adayın özgün eserinin yer aldığı karma ortak etkinliği ifade eder. Resital ve konser için adayın eseri içeren etkinliğini belgelemesi gereklidir. (Detaylı listesi sunulan eserleri kriter komisyonu inceler ve uygunluğuna karar verir.)
Kısaltmalar
AHCI - Arts and Humanities Citation Index
SCI- Science Citation Index
SSCI - Social Science Citation Index
SCI-Expanded- Science Citation Index-Expanded

Temel kriterler ve yardımcı kriterleri sağlamak amacıyla sunulan her eser aynı kategoride sadece bir kez kullanılabilir. Örneğin; bildiri özeti (tam metin olarak kongre kitabında basılanlar hariç) olarak sunulmuş bir çalışma daha sonra makale olduğunda makale kategorisinde de sunulabilir. Ayrıca temel kriterlerde kullanılan eser yardımcı kriterlerde değerlendirilmeye alınmaz.
A) PROFESÖRLÜK KADROSUNA YÜKSELTİLME ve ATANMA
√TEMEL KRİTERLER
Profesörlük kadrosuna yükseltilmek ve atanmak için aşağıda belirtilen temel kriterlerin tümünü sağlamış olmak gerekir.
1. Doçentlik unvanına sahip olmak ve Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenecek jürilerce yapılacak sözlü sınavdan başarılı olmak. (Sözlü sınav sonucunda doçentlik unvanını kazananlar için sözlü sınavdan başarılı olma şartı aranmaz.)
1. Doçent unvanı aldıktan sonra, alanı ile ilgili olarak en az beş yıl çalışmış olmak, bu sürenin en az bir yılında Yükseköğretim Kurumlarında, alanında eğitim verilen birimde tam zamanlı görev yapmış olmak ve en az iki yıl eğitim programı dâhilinde teorik ya da uygulamalı ders vermiş olmak. Toplam beş yıl alanı ile ilgili çalışıldığının belgelenmesi gerekir. (Yurtdışı dâhil)
2. Doçent unvanı aldıktan sonra, en az bir özgün kitap yayımlamış olmak. (Ders kitabı dışında)
3. Doçent unvanı aldıktan sonra, ulusal/uluslararası indeksler tarafından taranan dergilerde en az üç özgün tam makale yayımlamış olmak. Bu makalelerden biri yerine özgün bir kitap (ders kitabı dışında) veya derleme kabul edilir.
Aday, 2. veya 3. maddedeki eserlerinden birinde (derleme hariç) ilk isim olmalıdır.
√YARDIMCI KRİTERLER
Profesörlük kadrosuna yükseltilmek ve atanmak için aşağıda belirtilen yirmi iki yardımcı kriterin en az dokuzunu sağlamış olmak gerekir. (Madde 4, 5, 7, 9, 19 iki kez sağlandığında en fazla iki kriter yerine geçebilir.)
1. Doçent unvanı aldıktan sonra, toplamda en az üç uzmanlık/yüksek lisans/doktora tez danışmanlığı yapmış ya da yapıyor olmak.
2. Yabancı dil sınavından en az 80 almış olmak. ( Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)  Kılavuzunda, öğretim dilinin en az %30 İngilizce olduğu belirtilen bölümler için bu sınava İngilizceden girmiş olmak şartı aranır.) (Anabilim veya bilim dalı belli bir dille ilgili olanlar için bu sınav başka bir yabancı dilde olmalıdır.)
3. En az on atıf almış olmak. (Atıf sayısı yirmi ve üzeri olanlarda iki yardımcı kriter sağlanmış sayılır.)
4. Doçent unvanı aldıktan sonra, temel kriterlere ek olarak, SCI-Expanded/SSCI/AHCI tarafından taranan dergilerde birinci veya ikinci isim olmak koşuluyla bir özgün tam makale yayımlamış olmak.
5. Doçent unvanı aldıktan sonra, ulusal/uluslararası hakemli dergi veya alan indeksleri tarafından taranan dergilerde birinci veya ikinci isim olmak koşuluyla en az iki özgün tam makale yayımlamış olmak. (Bu makalelerden biri derleme olabilir.)
6. Doçent unvanı aldıktan sonra, Gazi Üniversitesi’ne bağlı iken 09.05.2018 tarih ve 7141 sayılı Kanun ile Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesine devredilen fakülteler/yüksekokullar/meslek yüksek okullarında yer alan öğretim üyelerinin anılan tarihten önce yayımlanmış olması suretiyle Doçent unvanı alındıktan sonra, yukarıdakilere ek olarak, Gazi Üniversitesi Senatosunca onaylanan dergilerde en az iki makale yayımlamış olmak. Editöre mektup kabul edilmez.
7. Doçent unvanı aldıktan sonra, temel kriterlere ek olarak, ulusal kitap yazmış olmak.
8. Doçent unvanı aldıktan sonra, ulusal kitap bölümü yazmış olmak.
9. Doçent unvanı aldıktan sonra, temel kriterlere ek olarak, uluslararası kitap yazmış olmak.
10. Doçent unvanı aldıktan sonra, uluslararası kitap bölümü yazmış olmak.
11. Doçent unvanı aldıktan sonra, tanınmış yayınevlerince yayımlanmış kitap çevirisi yapmış olmak.
12. Doçent unvanı aldıktan sonra, ulusal kitap editörlüğü yapmış olmak veya ulusal indekste taranan dergilerde editör/editör yardımcılığı yapmış veya yapıyor olmak.
13. Doçent unvanı aldıktan sonra, uluslararası kitap editörlüğü yapmış olmak veya uluslararası indekste taranan dergilerde editör/editör yardımcılığı yapmış veya yapıyor olmak.
14. Doçent unvanı aldıktan sonra, ulusal bilimsel toplantılarda bildirisi olmak veya ulusal bilimsel toplantılara davetli konuşmacı olarak katılmış olmak ya da ulusal bilimsel toplantılarda başkan, başkan yardımcısı olmak veya bilimsel sekreterya yürütmek.
15. Doçent unvanı aldıktan sonra, uluslararası bilimsel toplantılarda bildirisi olmak veya uluslararası bilimsel toplantılara davetli konuşmacı olarak katılmış olmak ya da uluslararası bilimsel toplantılarda başkan, başkan yardımcısı olmak veya bilimsel sekreterya yürütmek.
16. Doçent unvanı aldıktan sonra, ulusal/uluslararası projede yönetici, danışman/uzman veya araştırmacı olarak yer almak.
17. Ödül almış olmak.
18. Doktora/sanatta yeterlik sonrası, Yükseköğretim Kurumu veya bir enstitü tarafından verilen kabule bağlı olarak, yurtdışında bulunmak koşuluyla, alanında, en az üç ay akademik çalışmalar (belgelenmek kaydıyla; bilimsel araştırmaya dâhil olmak, ulusal/uluslararası bildirisi olmak, indekslerde taranan dergilerde makale yazmış olmak veya ders vermek gibi bilimsel faaliyetler) yapmak.
19. Alanı ile ilgili olarak, tescil edilen; ulusal incelemeli patentte/Avrupa patentinde/ yurtdışı patentte buluş sahibi olmak/tescil edilen ulusal/uluslararası/yurtdışı endüstriyel tasarımda tasarımcı olmak.
20. İkinci bir dilde girilen yabancı dil sınavından en az 65 almış olmak. (Anabilim veya bilim dalı yabancı bir dille ilgili olanlar için bu 3. bir dil olmalıdır.)
21. Doçent unvanı aldıktan sonra, en az bir yıl süreyle idari görev yapmış olmak.
22. Belgelendirilmek kaydıyla, patent/endüstriyel tasarım/tez veya proje çıktısı sanayide uygulamaya geçirilmiş veya ticarileştirilmiş olmak.

 

 

B) DOÇENTLİK KADROSUNA YÜKSELTİLME VE ATANMA
√TEMEL KRİTERLER
Doçentlik kadrosuna yükseltilmek ve atanmak için aşağıda belirtilen temel kriteri sağlamış olmak gerekir.
1. Doçentlik unvanına sahip olmak ve Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenecek jürilerce yapılacak sözlü sınavdan başarılı olmak. (Sözlü sınav sonucunda doçentlik unvanını kazananlar için sözlü sınavdan başarılı olma şartı aranmaz.)
√YARDIMCI KRİTERLER                             
Doçentlik kadrosuna yükseltilmek ve atanmak için aşağıda belirtilen yirmi üç yardımcı kriterin en az altısını sağlamış olmak gerekir. (Madde 20 iki kez sağlandığında en fazla iki kriter yerine geçebilir.)
1. Alanıyla ilgili olarak, Yükseköğretim Kurumlarında en az bir yıl eğitim programı dâhilinde tam zamanlı teorik ders vermiş olmak. (Yurtdışı dâhil)
2. Yüksek lisans/doktora tez danışmanlığı yapmış veya yapıyor olmak.
3. Yabancı dil sınavından en az 80 almış olmak. ( Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)  Kılavuzunda, öğretim dilinin en az %30 İngilizce olduğu belirtilen bölümler için bu sınava İngilizceden girmiş olmak şartı aranır.) (Anabilim veya bilim dalı belli bir dille ilgili olanlar için bu sınav başka bir yabancı dilde olmalıdır.)
4. En az beş atıf almış olmak. (Atıf sayısı on beş ve üzeri olanlarda iki yardımcı kriter sağlanmış sayılır.)
5. Alanıyla ilgili olarak, SCI-Expanded/SSCI/AHCI tarafından taranan dergilerde bir özgün tam makale yayımlamış olmak. (Bu makalelerden biri derleme olabilir.)
6. Ulusal/uluslarası hakemli dergi veya alan indeksleri tarafından taranan dergilerde en az beş özgün tam makale yayımlamış olmak. (Bu makalelerden biri derleme olabilir.)
7. Gazi Üniversitesi’ne bağlı iken 09.05.2018 tarih ve 7141 sayılı Kanun ile Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesine devredilen fakülteler/yüksekokullar/meslek yüksek okullarında yer alan öğretim üyelerinin anılan tarihten önce yayımlanmış olması suretiyle Doçent unvanı alındıktan sonra, yukarıdakilere ek olarak, Gazi Üniversitesi Senatosunca onaylanan dergilerde en az iki makale yayımlamış olmak. Editöre mektup kabul edilmez.
8. Ulusal kitap yazmış olmak.
9. Ulusal kitap bölümü yazmış olmak.
10. Uluslararası kitap yazmış olmak.
11. Uluslararası kitap bölümü yazmış olmak.
12. Tanınmış yayınevlerince yayımlanmış kitap çevirisi yapmış olmak.
13. Ulusal kitap editörlüğü yapmış olmak veya ulusal indekste taranan dergilerde editör/ editör yardımcılığı yapmış veya yapıyor olmak.
14. Uluslararası kitap editörlüğü yapmış olmak veya uluslararası indekste taranan dergilerde editör/editör yardımcılığı yapmış veya yapıyor olmak.
15. Ulusal bilimsel toplantılarda bildirisi olmak veya ulusal bilimsel toplantılara davetli konuşmacı olarak katılmış olmak ya da ulusal bilimsel toplantılarda başkan, başkan yardımcısı olmak veya bilimsel sekreterya yürütmek.
16. Uluslararası bilimsel toplantılarda bildirisi olmak veya uluslararası bilimsel toplantılara davetli konuşmacı olarak katılmış olmak ya da uluslararası bilimsel toplantılarda başkan, başkan yardımcısı olmak veya bilimsel sekreterya yürütmek.
17. Ulusal/uluslararası projede yönetici, danışman/uzman veya araştırmacı olarak yer almak.
18. Ödül almış olmak.
19. Doktora/sanatta yeterlik sonrası, Yükseköğretim Kurumu veya bir enstitü tarafından verilen kabule bağlı olarak, yurtdışında bulunmak koşuluyla, alanında, en az üç ay akademik çalışmalar (belgelenmek kaydıyla; bilimsel araştırmaya dâhil olmak, ulusal/uluslararası bildirisi olmak, indekslerde taranan dergilerde makale yazmış olmak veya ders vermek gibi bilimsel faaliyetler) yapmak.
20. Alanı ile ilgili olarak, tescil edilen; ulusal incelemeli patentte/Avrupa patentinde/ yurtdışı patentte buluş sahibi olmak/tescil edilen ulusal/uluslararası/yurtdışı endüstriyel tasarımda tasarımcı olmak.
21. İkinci bir dilde girilen yabancı dil sınavından en az 65 almış olmak. (Anabilim veya bilim dalı yabancı bir dille ilgili olanlar için bu 3. bir dil olmalıdır.)
22. En az bir yıl süreyle idari görev yapmış olmak.
23. Belgelendirilmek kaydıyla, patent/endüstriyel tasarım/tez veya proje çıktısı sanayide uygulamaya geçirilmiş veya ticarileştirilmiş olmak.

C) DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSUNA YÜKSELTİLME VE ATANMA
√TEMEL KRİTERLER
Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna yükseltilmek ve atanmak için aşağıda belirtilen temel kriterlerin tümünü sağlamış olmak gerekir.
1. Doktora unvanı aldıktan sonra en az iki yıl geçmiş olmak. (Doktorasını yurtdışında bir üniversiteden alanlar veya Doktora sonrası en az 1 yıllık süreyi yurt dışındaki eğitim ve araştırma kurumlarında geçirenlerde bu şart aranmaz.)
2. Yabancı dil sınavından en az 65 almış olmak. ( Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)  Kılavuzunda, öğretim dilinin en az %30 İngilizce olduğu belirtilen bölümler için bu sınava İngilizceden girmiş ve en az 80 almış olmak.) (Anabilim veya bilim dalı belli bir dille ilgili olanlar için bu sınav başka bir yabancı dilde olmalıdır.)
3. SCI-Expanded/SSCI/AHCI/alan indeksleri/ulusal indeks tarafından taranan veya ulusal hakemli dergilerde birinci veya ikinci isim olmak koşuluyla en az iki özgün tam makale yayımlamış olmak.
√YARDIMCI KRİTERLER
Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna yükseltilmek ve atanmak için aşağıda belirtilen yirmi iki yardımcı kriterin en az üçünü sağlamış olmak gerekir. (Madde 4, 5, 7, 9, 19 iki kez sağlandığında en fazla iki kriter yerine geçebilir.)
1. Alanıyla ilgili olarak Yükseköğretim Kurumlarında en az bir yıl eğitim programı dâhilinde tam zamanlı teorik ders vermiş olmak. (Yurtdışı dâhil)
2. Yabancı dil sınavından en az 80 almış olmak. ( Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)  Kılavuzunda, öğretim dilinin en az %30 İngilizce olduğu belirtilen bölümler için bu sınava İngilizceden girmiş ve en az 90 almış olmak.) (Anabilim veya bilim dalı belli bir dille ilgili olanlar için bu sınav başka bir yabancı dilde olmalıdır.)
3. En az üç atıf almış olmak. (Atıf sayısı on ve üzeri olanlarda iki yardımcı kriter sağlanmış sayılır.)
4. Temel kriterlere ek olarak, SCI-Expanded/SSCI/AHCI tarafından taranan dergilerde birinci veya ikinci isim olarak bir özgün tam makale yayımlamış olmak. (Bu makalelerden biri derleme olabilir.)
5. Temel kriterlere ek olarak, ulusal/uluslararası hakemli dergi veya alan indeksleri tarafından taranan dergilerde en az iki özgün tam makale yayımlamış olmak. (Bu makalelerden biri derleme olabilir.)
6. Gazi Üniversitesi’ne bağlı iken 09.05.2018 tarih ve 7141 sayılı Kanun ile Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesine devredilen fakülteler/yüksekokullar/meslek yüksek okullarında yer alan öğretim üyelerinin anılan tarihten önce yayımlanmış olması suretiyle Doktora sonrası, yukarıdakilere ek olarak, Gazi Üniversitesi Senatosunca onaylanan dergilerde en az iki makale yayımlamış olmak. Editöre mektup kabul edilmez.
7. Ulusal kitap yazmış olmak.
8. Ulusal kitap bölümü yazmış olmak.
9. Uluslararası kitap yazmış olmak.
10. Uluslararası kitap bölümü yazmış olmak.
11. Tanınmış yayınevlerince yayımlanmış kitap çevirisi yapmış olmak.
12. Ulusal kitap editörlüğü yapmış olmak veya ulusal indekste taranan dergilerde editör/ editör yardımcılığı yapmış veya yapıyor olmak.
13. Uluslararası kitap editörlüğü yapmış olmak veya uluslararası indekste taranan dergilerde editör/editör yardımcılığı yapmış veya yapıyor olmak.
14. Ulusal bilimsel toplantılarda bildirisi olmak veya ulusal bilimsel toplantılara davetli konuşmacı olarak katılmış olmak ya da ulusal bilimsel toplantılarda başkan, başkan yardımcısı olmak veya bilimsel sekreterya yürütmek.
15. Uluslararası bilimsel toplantılarda bildirisi olmak veya uluslararası bilimsel toplantılara davetli konuşmacı olarak katılmış olmak ya da uluslararası bilimsel toplantılarda başkan, başkan yardımcısı olmak veya bilimsel sekreterya yürütmek.
16. Ulusal/uluslararası projede yönetici, danışman/uzman veya araştırmacı olarak yer almak.
17. Ödül almış olmak.
18. Doktora/sanatta yeterlik sonrası, Yükseköğretim Kurumu veya bir enstitü tarafından verilen kabule bağlı olarak, yurtdışında bulunmak koşuluyla, alanında, en az üç ay akademik çalışmalar (belgelenmek kaydıyla; bilimsel araştırmaya dâhil olmak, ulusal/uluslararası bildirisi olmak, indekslerde taranan dergilerde makale yazmış olmak veya ders vermek gibi bilimsel faaliyetler) yapmak.
19. Alanı ile ilgili olarak, tescil edilen; ulusal incelemeli patentte/Avrupa patentinde/ yurtdışı patentte buluş sahibi olmak/tescil edilen ulusal/uluslararası/yurtdışı endüstriyel tasarımda tasarımcı olmak.
20. İkinci bir dilde girilen yabancı dil sınavından en az 65 almış olmak. (Anabilim veya bilim dalı yabancı bir dille ilgili olanlar için bu 3. bir dil olmalıdır.)
21. En az bir yıl süreyle idari görev yapmış olmak.
22. Belgelendirilmek kaydıyla, patent/endüstriyel tasarım/tez veya proje çıktısı sanayide uygulamaya geçirilmiş veya ticarileştirilmiş olmak.
D) DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSUNA YENİDEN ATANMA
1. Son atamadan sonra aşağıda belirtilen şıklardan birini sağlamış olmak gerekir.
• Uluslararası indekslerde bir özgün tam makale yayımlamış olmak.
• Ulusal hakemli dergilerde iki özgün tam makale yayımlamış olmak.
• Ulusal hakemli dergilerde bir özgün tam makale yayımlamış olmak ve ulusal/uluslararası bilimsel toplantılarda bildirisi bulunmak.
• Ulusal/uluslararası projede danışman/uzman veya araştırmacı olarak yer almak ve ulusal/uluslararası bilimsel toplantılarda bildirisi bulunmak.
• Alanı ile ilgili olarak tescil edilen bir ulusal incelemeli patentte/Avrupa patentinde/ yurtdışı patentte buluş sahibi olmak/tescil edilen ulusal/uluslararası/ yurtdışı endüstriyel tasarımda tasarımcı olmak.
• Ulusal/uluslararası proje yürütücüsü olarak bir proje tamamlamış olmak.

2. Doçentlik sınavını kazananlarda, sınavdan sonraki ilk atamada yeniden atanma kriterleri aranmaz.