ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRK MÜZİĞİ DEVLET KONSERVATUVARI
AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ


1. AMAÇ

Madde 1. Bu yönergenin amacı, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyelerinin akademik çalışmalarında kalitenin artırılmasına yönelmek, dünyadaki ortak standartlara ulaşmak ve organizasyonlar düzenleyen, bunlara katılan, çalışmalarına atıf yapılan, tez yöneten, etik değerlere bağlı, seçkin öğretim üyeleri yetiştirilmesinin ilkelerini belirlemektir.
2. KONU VE KAPSAM
Madde 2. Bu yönerge Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’ne bağlı, fakülte, yüksekokul ve enstitüde öğretim üyeliğine yükseltilecek ve atanacak kişilerde aranan kriterleri düzenlemektedir.
3. GENEL İLKELER
Madde 3. Aşağıdaki Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarındaki Akademik Yükseltilme ve Atanma Uygulamalarında karşılarında belirtilen fakültelerin kriterlerini sağlama şartı aranır.

Yabancı Diller Yüksekokulu: Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi
Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Tapu Kadastro Yüksekokulu: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Adalet Meslek Yüksekokulu: Hukuk Fakültesi
Polatlı İlahiyat Fakültesi: Edebiyat Fakültesi
Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu: Sanat Tasarım Fakültesi
Polatlı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu: Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi

4. AÇIKLAMALAR, TANIMLAR VE KISALTMALAR
Madde 4. Bu yönergede geçen açıklamalar, tanımlar ve kısaltmalar aşağıdaki gibidir.
Açıklamalar
1. Kadro başvuru tarihinin son gününden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlüğe bağlı Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Değerlendirme Komisyonu tüm başvuru dosyalarını kriterlere uygunluk açısından değerlendirir. Kriterleri sağlamayan başvurular reddedilir ve jüri değerlendirilmesine gönderilmez. Temel ve yardımcı kriterlerdeki esaslara ilişkin nihai karar Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Komisyonuna aittir. Karara itiraz Rektör Yardımcısı başkanlığında oluşturulacak olan komisyonda görüşülür.
2. Temel kriterler ve yardımcı kriterleri sağlamak amacıyla sunulan her eser aynı kategoride sadece bir kez kullanılabilir. Örneğin; bildiri özeti (tam metin olarak kongre kitabında basılanlar hariç) olarak sunulmuş bir çalışma daha sonra makale olduğunda makale kategorisinde de sunulabilir. Ayrıca temel kriterlerde kullanılan eser yardımcı kriterlerde değerlendirilmeye alınmaz.
3. Makale/kitap/bildiri/sanatsal etkinlik vb. bir bilimsel eserin doçent unvanı aldıktan sonra olarak kabul edilebilmesi için, adayın bu esere konu olan çalışmasının Üniversitelerarası Kurul’a doçentlik başvurusu için sunulmadığını kanıtlaması ve makale/eserin yayımlanmış formu üzerinde bilimsel yayının kabul edildiği tarihin Üniversitelerarası Kurul’a doçentlik başvurusu yapılan tarihten sonra olması gerekmektedir.
4. Makalenin değerlendirilmesinde, basılmış olduğu yıl derginin hangi indekste olduğu dikkate alınır.
5. DOI numarası almış çalışmalar da yayımlanmış kabul edilir. Sadece kabul yazıları ile sunulan makaleler değerlendirilmeye dâhil edilmez.
6. Tüm eserlerin alanıyla ilgili olması şartı aranır. Alanıyla ilgili olmayan eserler değerlendirilmeye dâhil edilmez.
7. Profesörlük başvurularında; aday, doçent unvanı aldıktan sonra yaptığı çalışmalarından birini başlıca araştırma eseri olarak sunmalıdır. Hukuk Fakültesinde kitap, İktisadi ve İdari Bilimler, Turizm, İletişim, Edebiyat, Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesinin Sosyal ve Fen alanları, Güzel Sanatlar ile Sanat Tasarım Fakültelerinde kitap veya özgün tam makale, Konservatuvarda ise kitap/metod/solo albüm veya özgün tam makale olmalıdır. Bunların dışındaki tüm alanlarda özgün tam araştırma makalesi olmak zorundadır.
8. Uluslararası katılımlı ulusal bilimsel toplantılar uluslararası bilimsel toplantı kapsamında değerlendirilmez.
9. Tüm etkinliklerin belgelendirilmiş olması şartı aranır.

Tanımlar
a) Alan indeksi: Üniversitelerarası Kurul Başkanlığının doçentlik sınavı için bilim alanlarına göre belirlediği temel alan indeksleridir.
b) Atıf: Sosyal bilimler, sanat alanları ve Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesinin Matematik ve Fen bölümünde Web of Science/SCOPUS veri tabanı kullanılarak yapılan taramalar dâhil edilir. Kitap/ kitapta bölüm atıfları ve ulusal hakemli dergilerdeki makalelere yapılan atıflar belgelendiği takdirde kabul edilir.
Adayın kendi çalışmalarına yaptığı atıflar değerlendirilmeye alınmaz.
c) Bilimsel Toplantı: Kongre, konferans, sempozyum, çalıştay, seminer vb. bilimsel/sanatsal/ mesleki nitelikteki toplantılardır.
d) Hizmet İçi Eğitim: Yetkili kuruluşlardan izin alınması koşuluyla, kamu veya özel sektördeki görevlilerin hizmete yatkınlığını sağlamak, verimliliklerini artırmak ve gelecekteki görev ve sorumlulukları için yetiştirmek amacıyla kurum içinde ya da kurum dışında, iş başında ya da iş dışında eğitici veya katılımcı olarak başvurulan kurs, seminer vb. eğitim faaliyetleridir.
e) h-indeksi: Sosyal bilimler, sanat alanları ve Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesinin Matematik bölümünde Web of Science/ SCOPUS veri tabanı kullanılarak hesaplanan sayısal değeridir. Kitap/kitapta bölüm atıfları ve ulusal hakemli dergilerdeki makalelere yapılan atıflar belgelendiği takdirde kabul edilir.
f) İdari görev: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi bünyesinde; Rektör Yardımcılığı/Enstitü Müdürlüğü veya Yardımcılığı/ Başhekimlik veya Yardımcılığı/Yüksek Okul Müdürlüğü veya Yardımcılığı/Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü veya Yardımcılığı/ Dekan Yardımcılığı/ Bölüm Başkanlığı veya Yardımcılığı/ Anabilim Dalı Başkanlığı/ Merkez Müdürlüğü veya Yardımcılığı /Rektörlük bünyesinde çalışan merkezi komisyon/kurul üyelikleri (Enstitü Yönetim Kurulu/ Enstitü Kurulu/Fakülte Yönetim Kurulu/Fakülte Kurulu/Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Komisyonu/Merkez Yayın Komisyonu/Yurtdışı Lisansüstü Eğitim-Öğretim Takip Komisyonu/ Uluslararası Yayınları Teşvik Ödülleri Komisyonu/Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu/ Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Etik Komisyonu/ Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu/ Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğü/ Farabi Değişim Programı Koordinatörlüğü/ Bilimsel Araştırmalar Yönetim Kurulu/ Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu/ Kütüphane Komisyonu /Öğrenci Toplulukları Danışmanlığı/ AB Çerçeve Programları veya Eğitim ve Gençlik Programları Koordinatörlüğü gibi.)
g) Kitap/kitap bölümü: Alanında, ders kitapları için Üniversite Merkez Yayın Komisyonlarından geçerek onaylanmış ve ISBN numarası almış olmalıdır. Ders kitabı dışında ise tanınmış yayınevlerince yayımlanmış bilimsel/sanatsal ve ISBN numarası olan kitaplardır. Temel alanı dışındaki kitaplar kabul edilmez. Ansiklopedi maddesi kitap bölümü olarak kabul edilir. Çeviri eserler ve çeviri kitap editörlüğü kabul edilir. Ankara Hacı Bayram Veli Eğitim Fakültesinde, Merkez Yayın Komisyonu tarafından kabul edilen çeviri ders kitabı (yardımcı ders kitabı dâhil) sunulabilir.                                

h) Ödül: Alanıyla ilgili bilimsel, kamu ve uygulama kuruluşları tarafından verilen ulusal/ uluslararası ödüllerdir. Ulusal ödüller, bilimsel kuruluşlar (TÜBİTAK, TÜBA, vb.) sanayi kuruluşları veya sanatsal nitelikli kuruluşlar tarafından verilen nitelikli ödüllerdir. Yayın-teşvik/atıf ödülleri, dernekler tarafından verilen ödüller dâhil değildir.
i) Ulusal/uluslararası proje: Bakanlıklar, bilimsel kuruluşlar, kamu kuruluşları, sanayi kuruluşları, mesleki nitelikli kuruluşlar ve sanatsal nitelikli kuruluşlar tarafından yapılan ulusal/uluslararası projelerdir. Bu projelerin tamamlanmış veya devam ediyor olması gerekir. Üniversite bilimsel araştırma projeleri (BAP) değerlendirmeye alınmaz.
*Proje (Konservatuvar için): Çalgı yapımı ve akustiği üzerine yeni teknikler / tespitler / buluşlar yapmak veya yeni bir makam / usûl terkîbi / yeni bir Form oluşturmak veya Türk Müziği Nazariyatı / Solfeji / İşitmesine yönelik öğretim yöntemleri hazırlamak veya Türk Müziği Tarihi / Kültürü üzerine yeni tespitlerde bulunmak, bunlardan en az birinin, Yükseköğretim Kurumlarının ilgili alanlarında ulusal veya uluslararası etkinliklerde sunumunu yapmak.
j) Ulusal Hakemli Dergi: Editörü ve en az beş değişik üniversitenin öğretim üyelerinden oluşmuş danışmanlar grubu olan, bilimsel/sanatsal özgün araştırma makaleleri yayımlayan, yılda en az bir kez yayımlanan ve son beş yılda düzenli olarak basılıp dağıtımı yapılmış, üniversite kütüphanelerinde veya internet üzerinden erişilebilir olan dergidir.
k) Ulusal İndeks: TÜBİTAK-ULAKBİM ulusal veri tabanıdır. (http://uvt.ulakbim.gov.tr/ dergiler)
l) Uluslararası İndeks: SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca Doçentlik sınavında kabul edilen alan indeksleri veya diğer uluslararası indekslerdir.
m) Yabancı Dil: Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından web sayfasında belirtilen ve kurum tarafından güncel olarak kabul edilen yabancı dillerdir. (http:// www.uak.gov.tr/kilavuzlar/dil.pdf) (http://www.uak.gov.tr/duyuru/Duyuru_UAK_Yabanci260216.pdf) (http://www.osym.gov.tr/TR,666/yabanci-dil-sinavlari-esdegerlikleri-18072014.html)
n) Yabancı Dil Sınavı: Üniversitelerarası kurulun doçentlik sınav başvurularında güncel olarak kabul ettiği yabancı dil sınavlarıdır.
o) Kişisel etkinlik: Sergi, bienal, defile, gösteri, baskı, yayın, sunum, performans, festival, gösterim ile ilgili olarak adayın en az on özgün eserinin yer aldığı kişisel etkinliği ifade eder. Resital ve konser için adayın en az on eseri içeren etkinliğini belgelemesi gereklidir. (Detaylı listesi sunulan eserleri kriter komisyonu inceler ve uygunluğuna karar verir.)
p) Karma ortak etkinlik: Sergi, çalıştay, bienal, defile, gösteri, baskı, yayın, sunum, performans, festival, gösterim ile ilgili olarak adayın özgün eserinin yer aldığı karma ortak etkinliği ifade eder. Resital ve konser için adayın eseri içeren etkinliğini belgelemesi gereklidir. (Detaylı listesi sunulan eserleri kriter komisyonu inceler ve uygunluğuna karar verir.)
Kısaltmalar
AHCI - Arts and Humanities Citation Index
SCI- Science Citation Index
SSCI - Social Science Citation Index
SCI-Expanded- Science Citation Index-Expanded

Temel kriterler ve yardımcı kriterleri sağlamak amacıyla sunulan her eser aynı kategoride sadece bir kez kullanılabilir. Örneğin; bildiri özeti (tam metin olarak kongre kitabında basılanlar hariç) olarak sunulmuş bir çalışma daha sonra makale olduğunda makale kategorisinde de sunulabilir. Ayrıca temel kriterlerde kullanılan eser yardımcı kriterlerde değerlendirilmeye alınmaz.

A-1) PROFESÖRLÜK KADROSUNA YÜKSELTİLME ve ATANMA
(ÇALGI EĞİTİMİ, SES EĞİTİMİ ve BESTECİLİK BÖLÜMLERİ İÇİN)

√TEMEL KRİTERLER
Profesörlük kadrosuna yükseltilmek ve atanmak için aşağıda belirtilen temel kriterlerin tümünü sağlamış olmak gerekir. Ancak, Kuram alanında çalışanlarda temel kriter 3. madde şartı aranmaz; 4. ve 5. maddelerdeki şartların iki katı aranır.
1. Doçentlik unvanına sahip olmak ve Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenecek jürilerce yapılacak sözlü sınavdan başarılı olmak. (Sözlü sınav sonucunda doçentlik unvanını kazananlar için sözlü sınavdan başarılı olma şartı aranmaz.)
2. Doçent unvanı aldıktan sonra, alanı ile ilgili olarak en az beş yıl çalışmış olmak, bu sürenin en az bir yılında Yükseköğretim Kurumlarında, alanında eğitim verilen birimde tam zamanlı görev yapmış olmak ve en az iki yıl eğitim programı dâhilinde teorik ya da uygulamalı ders vermiş olmak. Toplam beş yıl alanı ile ilgili çalışıldığının belgelenmesi gerekir. (Yurtdışı dâhil)
3. Doçent unvanı aldıktan sonra alanında, yüzde yetmişini daha önceki konserlerde icra etmemiş olmak koşulu ile ulusal/uluslararası en az iki nitelikli solo konser veya resital vermiş olmak. Yapılan bu etkinlikleri kayıt (Klâsik Takım, Tasavvuf Mûsikîsi Terkibi, Fasıl gibi sanat gücü yüksek, nitelikli eserlerden ve Türk Halk Müziğinde yöre özelliklerini gösteren repertuarlardan oluşturulmuş, toplam üç saatlik ses ve/ veya görüntü kaydı), repertuar ve dokümanlarla belgelemek. Çalgı yapımı ve akustik alanı öğretim elemanları için raporla sonuçlandırdıkları en az iki proje* veya yapıt ile bu madde/şart yerine getirilmiş sayılır. Bestecilik alanı öğretim elemanları Türk müziğinin değişik formlarında klâsik ya da özgün toplamda üç saatlik bestelerin kayıtlarını sunmak ve belgelemek zorundadır. Bu eserlerden en az iki saatlik bölümünün ulusal ya da uluslararası nitelikli konserlerde solo ya da topluluklarca icra edilmiş olması ile bu madde/şartı yerine getirmiş olacaklardır.
4. Doçent unvanı aldıktan sonra, alanı ile ilgili en az bir kitap, metod veya solo albüm** yayımlamış olmak.
5. Doçent unvanı aldıktan sonra, alanında, ulusal/uluslararası indeksler tarafından taranan dergilerde en az iki özgün tam makale yayımlamış olmak.

√YARDIMCI KRİTERLER
Profesörlük kadrosuna yükseltilmek ve atanmak için aşağıda belirtilen yirmi iki yardımcı kriterin en az yedisini sağlamış olmak gerekir. (Madde 6, 19 iki kez sağlandığında en fazla iki kriter yerine geçebilir.)
1. Doçent unvanı aldıktan sonra, kadrosunun bulunduğu kurum dışındaki Yükseköğretim kurumlarında davetli olarak en az bir dönem ders vermiş olmak. (Yurtdışı dâhil)
2. Doçent unvanı aldıktan sonra, en az iki yüksek lisans/doktora tez danışmanlığı yapmış ve tamamlamış olmak.
3. Yabancı dil sınavından en az 80 almış olmak. ( Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)  Kılavuzunda, öğretim dilinin en az %30 İngilizce olduğu belirtilen bölümler için bu sınava İngilizceden girmiş olmak şartı aranır.)
4. En az altı atıf almış olmak. (Atıf sayısı on sekiz ve üzeri olanlarda iki yardımcı kriter sağlanmış sayılır.)
5. Doçent unvanı aldıktan sonra, temel kriterler 3. maddeye ek olarak solo albüm** yayımlamış olmak.
6. Doçent unvanı aldıktan sonra, temel kriterlerden farklı olarak 2. maddeyi bir kere daha sağlamış olmak.
7. Doçent unvanı aldıktan sonra, temel kriterlere ek olarak, ulusal/uluslararası indeksler tarafından taranan dergilerde en az dört özgün tam makale yayımlamış olmak.
8. Doçent unvanı aldıktan sonra, Gazi Üniversitesi’ne bağlı iken 09.05.2018 tarih ve 7141 sayılı Kanun ile Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesine devredilen fakülteler/yüksekokullar/meslek yüksek okullarında yer alan öğretim üyelerinin anılan tarihten önce yayımlanmış olması suretiyle Doçent unvanı alındıktan sonra, yukarıdakilere ek olarak, Gazi Üniversitesi Senatosunca onaylanan dergilerde en az iki makale yayımlamış olmak. Editöre mektup kabul edilmez.                                                                                 9. Doçent unvanı aldıktan sonra, temel kriterlere ek olarak, ulusal kitap/kitap bölümü yazmış olmak.
10. Doçent unvanı aldıktan sonra, temel kriterlere ek olarak, uluslararası kitap/kitap bölümü yazmış olmak.
11. Doçent unvanı aldıktan sonra, ulusal kitap editörlüğü yapmış olmak veya ulusal indekste taranan dergilerde editör/editör yardımcılığı yapmış veya yapıyor olmak.
12. Doçent unvanı aldıktan sonra, uluslararası kitap editörlüğü yapmış olmak veya uluslararası indekste taranan dergilerde editör/editör yardımcılığı yapmış veya yapıyor olmak.
13. Doçent unvanı aldıktan sonra, ulusal bilimsel toplantılarda bildirisi olmak veya ulusal bilimsel toplantılara davetli konuşmacı olarak katılmış olmak ya da ulusal bilimsel toplantılarda başkan, başkan yardımcısı olmak veya bilimsel sekreterya yürütmek.
14. Doçent unvanı aldıktan sonra, uluslararası bilimsel toplantılarda bildirisi olmak veya uluslararası bilimsel toplantılara davetli konuşmacı olarak katılmış olmak ya da uluslararası bilimsel toplantılarda başkan, başkan yardımcısı olmak veya bilimsel sekreterya yürütmek.
15. Doçent unvanı aldıktan sonra, ulusal/uluslararası projede yönetici, danışman/uzman veya araştırmacı olarak yer almak.
16. Ödül almış olmak.
17. Doçent unvanı aldıktan sonra, alanında TV, Radyo, v.b. yayınlara icracı, konuşmacı, araştırmacı, danışman veya yazar olarak davetli katılımcı olmak.
18. Doktora/sanatta yeterlik sonrası, Yükseköğretim Kurumu veya bir enstitü tarafından verilen kabule bağlı olarak, yurtdışında bulunmak koşuluyla, alanında, en az üç ay akademik çalışmalar (belgelenmek kaydıyla; bilimsel araştırmaya dâhil olmak, ulusal/uluslararası bildirisi olmak, indekslerde taranan dergilerde makale yazmış olmak veya ders vermek gibi bilimsel faaliyetler) yapmak.
19. Alanı ile ilgili olarak, tescil edilen; ulusal incelemeli patentte/Avrupa patentinde/ yurtdışı patentte buluş sahibi olmak/tescil edilen ulusal/uluslararası/yurtdışı endüstriyel tasarımda tasarımcı olmak.
20. İkinci bir dilde girilen yabancı dil sınavından en az 65 almış olmak.
21. Doçent unvanı aldıktan sonra, en az bir yıl süreyle idari görev yapmış olmak.
22. Belgelendirilmek kaydıyla, patent/endüstriyel tasarım/tez veya proje çıktısı sanayide uygulamaya geçirilmiş veya ticarileştirilmiş olmak.

A-2) PROFESÖRLÜK KADROSUNA YÜKSELTİLME ve ATANMA
(MÜZİKOLOJİ BÖLÜMÜ İÇİN)

√TEMEL KRİTERLER
Profesörlük kadrosuna yükseltilmek ve atanmak için aşağıda belirtilen temel kriterlerin tümünü sağlamış olmak gerekir.
1. Üniversitelerarası Kurul tarafından yapılan doçentlik sınavının eser inceleme ve sözlü aşamalarında başarılı olarak doçentlik unvanına sahip olmuş olmak
2. Doçent unvanı aldıktan sonra, alanı ile ilgili olarak en az beş yıl çalışmış olmak, bu sürenin en az bir yılında Yükseköğretim Kurumlarında, alanında eğitim verilen birimde tam zamanlı görev yapmış olmak ve en az iki yıl eğitim programı dâhilinde teorik ya da uygulamalı ders vermiş olmak. Toplam beş yıl alanı ile ilgili çalışıldığının belgelenmesi gerekir. (Yurtdışı dâhil)
3. Doçent unvanı aldıktan sonra, alanında, uluslararası indekslerde taranan dergilerde tek yazarlı en az üç özgün tam makale veya iki yazarlı altı özgün tam makale yayımlamış olmak. (Tek yazarlı bir makale, çift yazarlı iki makaleye denk kabul edilir.)
4. Doçent unvanı aldıktan sonra, tek yazarlı araştırma-inceleme türünde özgün bir kitap yazmış olmak.

√YARDIMCI KRİTERLER
Profesörlük kadrosuna yükseltilmek ve atanmak için aşağıda belirtilen yirmi üç yardımcı kriterin en az yedisini sağlamış olmak gerekir. (Madde 5, 20 iki kez sağlandığında en fazla iki kriter yerine geçebilir.)
1. Doçent unvanı aldıktan sonra, kadrosunun bulunduğu kurum dışındaki Yükseköğretim Kurumlarında davetli olarak en az bir dönem ders vermiş olmak. (Yurtdışı dâhil)
2. Doçent unvanı aldıktan sonra, en az iki yüksek lisans/doktora tez danışmanlığı yapmış olmak.
3. Yabancı dil sınavından en az 80 almış olmak. ( Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)  Kılavuzunda, öğretim dilinin en az %30 İngilizce olduğu belirtilen bölümler için bu sınava İngilizceden girmiş olmak şartı aranır.)
4. En az altı atıf almış olmak. (Atıf sayısı on sekiz ve üzeri olanlarda iki yardımcı kriter sağlanmış sayılır.)
5. Doçent unvanı aldıktan sonra, temel kriterler 2. maddeyi bir kere daha sağlamış olmak.
6. Doçent unvanı aldıktan sonra, ulusal/uluslararası hakemli dergilerde en az beş özgün tam makale yayımlamış olmak.
7. Doçent unvanı aldıktan sonra, Gazi Üniversitesi’ne bağlı iken 09.05.2018 tarih ve 7141 sayılı Kanun ile Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesine devredilen fakülteler/yüksekokullar/meslek yüksek okullarında yer alan öğretim üyelerinin anılan tarihten önce yayımlanmış olması suretiyle Doçent unvanı alındıktan sonra, yukarıdakilere ek olarak, Gazi Üniversitesi Senatosunca onaylanan dergilerde en az iki makale yayımlamış olmak. Editöre mektup kabul edilmez.                                                                                 8. Doçent unvanı aldıktan sonra, temel kriterlere ek olarak, ulusal kitap/kitap bölümü yazmış olmak.
9. Doçent unvanı aldıktan sonra, temel kriterlere ek olarak, uluslararası kitap/kitap bölümü yazmış olmak.
10. Doçent unvanı aldıktan sonra, ulusal kitap editörlüğü yapmış olmak veya ulusal indekste taranan dergilerde editör/editör yardımcılığı yapmış veya yapıyor olmak.
11. Doçent unvanı aldıktan sonra, uluslararası kitap editörlüğü yapmış olmak veya uluslararası indekste taranan dergilerde editör/editör yardımcılığı yapmış veya yapıyor olmak.
12. Doçent unvanı aldıktan sonra, ulusal bilimsel toplantılarda bildirisi olmak veya ulusal bilimsel toplantılara davetli konuşmacı olarak katılmış olmak ya da ulusal bilimsel toplantılarda başkan, başkan yardımcısı olmak veya bilimsel sekreterya yürütmek.
13. Doçent unvanı aldıktan sonra, uluslararası bilimsel toplantılarda bildirisi olmak veya uluslararası bilimsel toplantılara davetli konuşmacı olarak katılmış olmak ya da uluslararası bilimsel toplantılarda başkan, başkan yardımcısı olmak veya bilimsel sekreterya yürütmek.
14. Doçent unvanı aldıktan sonra, ulusal/uluslararası projede yönetici, danışman/uzman veya araştırmacı olarak yer almak.
15. Ödül almış olmak.
16. Doktora/sanatta yeterlik sonrası, Yükseköğretim Kurumu veya bir enstitü tarafından verilen kabule bağlı olarak, yurtdışında bulunmak koşuluyla, alanında, en az üç ay akademik çalışmalar (belgelenmek kaydıyla; bilimsel araştırmaya dâhil olmak, ulusal/uluslararası bildirisi olmak, indekslerde taranan dergilerde makale yazmış olmak veya ders vermek gibi bilimsel faaliyetler) yapmak.
17. Doçent unvanı aldıktan sonra; Türk müziği alanında nitelikli konserlerde solo ya da eşlikli olarak yer almış olmak.
18. Doçent unvanı aldıktan sonra; alanında TV, Radyo, v.b. yayınlara icracı, konuşmacı, araştırmacı, danışman, yazar olarak davetli katılımcı olmak.
19. Doçent unvanı aldıktan sonra, proje* yapmış olmak.
20. Alanı ile ilgili olarak, tescil edilen; ulusal incelemeli patentte/Avrupa patentinde/ yurtdışı patentte buluş sahibi olmak/tescil edilen ulusal/uluslararası/yurtdışı endüstriyel tasarımda tasarımcı olmak.
21. İkinci bir dilde girilen yabancı dil sınavından en az 65 almış olmak.
22. Doçent unvanı aldıktan sonra, en az bir yıl süreyle idari görev yapmış olmak.
23. Belgelendirilmek kaydıyla, patent/endüstriyel tasarım/tez veya proje çıktısı sanayide uygulamaya geçirilmiş veya ticarileştirilmiş olmak.

B-1) DOÇENTLİK KADROSUNA YÜKSELTİLME ve ATANMA
(ÇALGI EĞİTİMİ, SES EĞİTİMİ ve BESTECİLİK BÖLÜMLERİ İÇİN)

√TEMEL KRİTERLER
Doçentlik kadrosuna yükseltilmek ve atanmak için aşağıda belirtilen temel kriteri sağlamış olmak gerekir.
1. Doçentlik unvanına sahip olmak ve Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenecek jürilerce yapılacak sözlü sınavdan başarılı olmak. (Sözlü sınav sonucunda doçentlik unvanını kazananlar için sözlü sınavdan başarılı olma şartı aranmaz.)
√YARDIMCI KRİTERLER
Doçentlik kadrosuna yükseltilmek ve atanmak için aşağıda belirtilen yirmi üç yardımcı kriterin en az beşini sağlamış olmak gerekir. (Madde 20 iki kez sağlandığında en fazla iki kriter yerine geçebilir.)
1. Yükseköğretim Kurumlarında alanında en az bir yıl eğitim programı dâhilinde tam zamanlı ders vermiş olmak. (Yurtdışı dâhil)
2. Yüksek lisans/doktora tez danışmanlığı yapmış veya yapıyor olmak.
3. Yabancı dil sınavından en az 80 almış olmak. ( Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)  Kılavuzunda, öğretim dilinin en az %30 İngilizce olduğu belirtilen bölümler için bu sınava İngilizceden girmiş olmak şartı aranır.)
4. En az üç atıf almış olmak. (Atıf sayısı on ve üzeri olanlarda iki yardımcı kriter sağlanmış sayılır.)
5. Bakış açısı/metod veya sonuçlar itibariyle birbirinden türetilmemiş ve tek yazarlı olmak koşuluyla uluslararası indeksler tarafından taranan dergilerde üç özgün tam makale veya toplamda en az altı özgün tam makale yayımlamış olmak.
6. Ulusal/uluslarası hakemli dergilerde, alanında en az üçü ilk yazar olmak koşuluyla iki yazarlı beş özgün tam makale yazmış olmak.
7. Yukarıdakilere ek olarak, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Senatosunca onaylanan dergilerde en az iki makale yayımlamış olmak.
8. Ulusal kitap/kitap bölümü yazmış olmak.
9. Uluslararası kitap/kitap bölümü yazmış olmak.
10. Ulusal kitap editörlüğü yapmış olmak veya ulusal indekste taranan dergilerde editör/ editör yardımcılığı yapmış veya yapıyor olmak.
11. Uluslararası kitap editörlüğü yapmış olmak veya uluslararası indekste taranan dergilerde editör/editör yardımcılığı yapmış veya yapıyor olmak.
12. Ulusal bilimsel toplantılarda bildirisi olmak veya ulusal bilimsel toplantılara davetli konuşmacı olarak katılmış olmak ya da ulusal bilimsel toplantılarda başkan, başkan yardımcısı olmak veya bilimsel sekreterya yürütmek.
13. Uluslararası bilimsel toplantılarda bildirisi olmak veya uluslararası bilimsel toplantılara davetli konuşmacı olarak katılmış olmak ya da uluslararası bilimsel toplantılarda başkan, başkan yardımcısı olmak veya bilimsel sekreterya yürütmek.
14. Türk Müziği alanında ulusal ve/veya uluslararası nitelikli etkinliklere, önceki icralarından yüzde yetmiş oranında farklı eserlerden oluşmuş bir repertuar ile şef, solist veya icracı olarak katılmış olmak. Bestecilik alanı öğretim elemanları ise Türk Müziğinin klâsik formlarında olmak kaydı ile en az bir klâsik takım veya Türk müziğinin değişik formlarındaki toplamda iki saatlik besteleri sunmak, belgelemek ve bu bestelerin ulusal ya da uluslararası nitelikli konserlerde solo ya da topluluklarca icra edilmesi ile bu madde/şartı yerine getirilmiş olacaktır. (Çalgı yapımı ve akustik alanı öğretim elemanları, raporla sonuçlandırdıkları projeleri* ve yapıtları ile bu madde/ şartı yerine getirmiş olacaklardır.)
15. Ulusal/uluslararası projede yönetici, danışman/uzman veya araştırmacı olarak yer almak.
16. Ödül almış olmak.
17. Alanında TV, Radyo, v.b. yayınlara icracı, konuşmacı, araştırmacı, danışman, yazar olarak davetli katılımcı olmak.
18. Bir proje* yapmış olmak.
19. Doktora/sanatta yeterlik sonrası, Yükseköğretim Kurumu veya bir enstitü tarafından verilen kabule bağlı olarak, yurtdışında bulunmak koşuluyla, alanında, en az üç ay akademik çalışmalar (belgelenmek kaydıyla; bilimsel araştırmaya dâhil olmak, ulusal/uluslararası bildirisi olmak, indekslerde taranan dergilerde makale yazmış olmak veya ders vermek gibi bilimsel faaliyetler) yapmak.
20. Alanı ile ilgili olarak, tescil edilen; ulusal incelemeli patentte/Avrupa patentinde/ yurtdışı patentte buluş sahibi olmak/tescil edilen ulusal/uluslararası/yurtdışı endüstriyel tasarımda tasarımcı olmak.
21. İkinci bir dilde girilen yabancı dil sınavından en az 65 almış olmak.
22. En az bir yıl süreyle idari görev yapmış olmak.
23. Belgelendirilmek kaydıyla, patent/endüstriyel tasarım/tez veya proje çıktısı sanayide uygulamaya geçirilmiş veya ticarileştirilmiş olmak.
B-2) DOÇENTLİK KADROSUNA YÜKSELTİLME ve ATANMA
(MÜZİKOLOJİ BÖLÜMÜ İÇİN)

√TEMEL KRİTERLER
Doçentlik kadrosuna yükseltilmek ve atanmak için aşağıda belirtilen temel kriteri sağlamış olmak gerekir.
1. Doçentlik unvanına sahip olmak ve Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenecek jürilerce yapılacak sözlü sınavdan başarılı olmak. (Sözlü sınav sonucunda doçentlik unvanını kazananlar için sözlü sınavdan başarılı olma şartı aranmaz.)
√YARDIMCI KRİTERLER
Doçentlik kadrosuna yükseltilmek ve atanmak için aşağıda belirtilen yirmi bir yardımcı kriterin en az beşini sağlamış olmak gerekir. (Madde 18 iki kez sağlandığında en fazla iki kriter yerine geçebilir.)
1. Yükseköğretim Kurumlarında alanında en az bir yıl eğitim programı dâhilinde tam zamanlı ders vermiş olmak. (Yurtdışı dâhil)
2. Yüksek lisans veya doktora tez danışmanlığı yapmış veya yapıyor olmak.
3. Yabancı dil sınavından en az 80 almış olmak. ( Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)  Kılavuzunda, öğretim dilinin en az %30 İngilizce olduğu belirtilen bölümler için bu sınava İngilizceden girmiş olmak şartı aranır.)
4. En az üç atıf almış olmak. (Atıf sayısı on ve üzeri olanlarda iki yardımcı kriter sağlanmış sayılır.)
5. Bakış açısı/metod veya sonuçlar itibariyle birbirinden türetilmemiş ve tek yazarlı olmak koşuluyla uluslararası indeksler tarafından taranan dergilerde üç özgün tam makale veya toplamda en az altı özgün tam makale yayımlamış olmak.
6. Ulusal/uluslararası hakemli dergilerde, alanında en az üçü ilk yazar olmak koşuluyla iki yazarlı beş özgün tam makale yazmış olmak.
7. Gazi Üniversitesi’ne bağlı iken 09.05.2018 tarih ve 7141 sayılı Kanun ile Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesine devredilen fakülteler/yüksekokullar/meslek yüksek okullarında yer alan öğretim üyelerinin anılan tarihten önce yayımlanmış olması suretiyle Doktora sonrası, yukarıdakilere ek olarak, Gazi Üniversitesi Senatosunca onaylanan dergilerde en az iki makale yayımlamış olmak. Editöre mektup kabul edilmez.
8. Ulusal kitap/kitap bölümü yazmış olmak.
9. Uluslararası kitap/kitap bölümü yazmış olmak.
10. Ulusal kitap editörlüğü yapmış olmak veya ulusal indekste taranan dergilerde editör/ editör yardımcılığı yapmış veya yapıyor olmak.
11. Uluslararası kitap editörlüğü yapmış olmak veya uluslararası indekste taranan dergilerde editör/editör yardımcılığı yapmış veya yapıyor olmak.
12. Ulusal bilimsel toplantılarda bildirisi olmak veya ulusal bilimsel toplantılara davetli konuşmacı olarak katılmış olmak ya da ulusal bilimsel toplantılarda başkan, başkan yardımcısı olmak veya bilimsel sekreterya yürütmek.
13. Uluslararası bilimsel toplantılarda bildirisi olmak veya uluslararası bilimsel toplantılara davetli konuşmacı olarak katılmış olmak ya da uluslararası bilimsel toplantılarda başkan, başkan yardımcısı olmak veya bilimsel sekreterya yürütmek.
14. Ulusal/uluslararası projede yönetici, danışman/uzman veya araştırmacı olarak yer almak.
15. Ödül almış olmak.
16. Bir proje* yapmış olmak.
17. Doktora/sanatta yeterlik sonrası, Yükseköğretim Kurumu veya bir enstitü tarafından verilen kabule bağlı olarak, yurtdışında bulunmak koşuluyla, alanında, en az üç ay akademik çalışmalar (belgelenmek kaydıyla; bilimsel araştırmaya dâhil olmak, ulusal/uluslararası bildirisi olmak, indekslerde taranan dergilerde makale yazmış olmak veya ders vermek gibi bilimsel faaliyetler) yapmak.
18. Alanı ile ilgili olarak, tescil edilen; ulusal incelemeli patentte/Avrupa patentinde/ yurtdışı patentte buluş sahibi olmak/tescil edilen ulusal/uluslararası/yurtdışı endüstriyel tasarımda tasarımcı olmak.
19. İkinci bir dilde girilen yabancı dil sınavından en az 65 almış olmak.
20. En az bir yıl süreyle idari görev yapmış olmak.
21. Belgelendirilmek kaydıyla, patent/endüstriyel tasarım/tez veya proje çıktısı sanayide uygulamaya geçirilmiş veya ticarileştirilmiş olmak.

C-1) DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSUNA YÜKSELTİLME ve ATANMA
(ÇALGI EĞİTİMİ, SES EĞİTİMİ ve BESTECİLİK BÖLÜMLERİ İÇİN)

√TEMEL KRİTERLER
Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna yükseltilmek ve atanmak için aşağıda belirtilen temel kriterlerin tümünü sağlamış olmak gerekir.
1. Alanında, doktora/sanatta yeterlik unvanı aldıktan sonra en az iki yıl geçmiş olmak. (Doktora/Sanatta yeterliğini yurtdışında bir üniversiteden alanlar veya doktora/sanatta yeterlik sonrası en az 1 yıllık süreyi yurt dışındaki eğitim ve araştırma kurumlarında geçirenlerde bu şart aranmaz.)
2. Yabancı dil sınavından en az 65 almış olmak. ( Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)  Kılavuzunda, öğretim dilinin en az %30 İngilizce olduğu belirtilen bölümler için bu sınava İngilizceden girmiş ve en az 80 almış olmak.)
3. Doktor unvanı aldıktan sonra alanında, ulusal veya uluslararası en az bir solo kon ser veya resital vermiş olmak ve yapılan bu etkinlikleri kayıt, repertuar ve dokümanlarla belgelemek. Çalgı yapımı ve akustik alanı öğretim elemanları raporla sonuçlandırdıkları projeleri* ve yapıtları ile bu madde/şartı yerine getirilmiş sayılır. Bestecilik alanı öğretim elemanları ise Türk Müziğinin klâsik formlarında olmak kaydı ile en az bir klâsik takım veya Türk müziğinin değişik formlarındaki toplamda bir saatlik besteleri sunmak, belgelemek ve bu bestelerin ulusal ya da uluslararası nitelikli konserlerde solo ya da topluluklarca icra edilmesi ile bu madde/şartı yerine getirilmiş olacaktır. (Kuram, Nazariyat alanında ise en az bir konferans veya seminer vermek ile bu madde/şartını yerine getirmiş olacaktır.)
4. Uluslararası indekslerde veya ulusal hakemli dergilerde alanında bir özgün tam makale yayımlamış olmak veya basılmış bildirisi olmak.
√YARDIMCI KRİTERLER
Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna yükseltilmek ve atanmak için aşağıda belirtilen yirmi bir yardımcı kriterin en az üçünü sağlamış olmak gerekir. (Madde 6, 18 iki kez sağlandığında en fazla iki kriter yerine geçebilir.)
1. Alanında ulusal/uluslararası nitelikli etkinliklere, ağırlıkla önceki icralarından farklı bir repertuar ile şef, solist veya icracı olarak katılmış olmak. Bestecilik alanında ses ve saz müziğini geliştirmeye yönelik yeni Türk müziği formları meydana getirmek.
2. Alanında, Yükseköğretim Kurumlarının ilgili bölümlerinde seminer vermiş olmak.
3. Bir proje* yapmış olmak.
4. Yabancı dil sınavından en az 80 almış olmak. ( Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)  Kılavuzunda, öğretim dilinin en az %30 İngilizce olduğu belirtilen bölümler için bu sınava İngilizceden girmiş ve en az 90 almış olmak.)
5. Atıf almış olmak.
6. Temel kriterlere ek olarak, uluslararası indekslerde alanında en az biri ilk yazar olmak koşuluyla iki yazarlı üç özgün tam makale yazmış olmak.
7. Yukarıdakilere ek olarak, ulusal/uluslararası hakemli dergilerde, alanında en az biri ilk yazar olmak koşuluyla iki yazarlı üç özgün tam makale yazmış olmak.
8. Gazi Üniversitesi’ne bağlı iken 09.05.2018 tarih ve 7141 sayılı Kanun ile Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesine devredilen fakülteler/yüksekokullar/meslek yüksek okullarında yer alan öğretim üyelerinin anılan tarihten önce yayımlanmış olması suretiyle Doktora sonrası, yukarıdakilere ek olarak, Gazi Üniversitesi Senatosunca onaylanan dergilerde en az iki makale yayımlamış olmak. Editöre mektup kabul edilmez.
9. Ulusal kitap/kitap bölümü yazmış olmak.
10. Uluslararası kitap/kitap bölümü yazmış olmak.
11. Ulusal kitap editörlüğü yapmış olmak veya ulusal indekste taranan dergilerde editör/ editör yardımcılığı yapmış veya yapıyor olmak.
12. Uluslararası kitap editörlüğü yapmış olmak veya uluslararası indekste taranan dergilerde editör/editör yardımcılığı yapmış veya yapıyor olmak.
13. Ulusal bilimsel toplantılarda bildirisi olmak veya ulusal bilimsel toplantılara davetli konuşmacı olarak katılmış olmak ya da ulusal bilimsel toplantılarda başkan, başkan yardımcısı olmak veya bilimsel sekreterya yürütmek.
14. Uluslararası bilimsel toplantılarda bildirisi olmak veya uluslararası bilimsel toplantılara davetli konuşmacı olarak katılmış olmak ya da uluslararası bilimsel toplantılarda başkan, başkan yardımcısı olmak veya bilimsel sekreterya yürütmek.
15. Ulusal/uluslararası projede yönetici, danışman/uzman veya araştırmacı olarak yer almak.
16. Ödül almış olmak.
17. Doktora/sanatta yeterlik sonrası, Yükseköğretim Kurumu veya bir enstitü tarafından verilen kabule bağlı olarak, yurtdışında bulunmak koşuluyla, alanında, en az üç ay akademik çalışmalar (belgelenmek kaydıyla; bilimsel araştırmaya dâhil olmak, ulusal/uluslararası bildirisi olmak, indekslerde taranan dergilerde makale yazmış olmak veya ders vermek gibi bilimsel faaliyetler) yapmak.
18. Alanı ile ilgili olarak, tescil edilen; ulusal incelemeli patentte/Avrupa patentinde/ yurtdışı patentte buluş sahibi olmak/tescil edilen ulusal/uluslararası/yurtdışı endüstriyel tasarımda tasarımcı olmak.
19. İkinci bir dilde girilen yabancı dil sınavından en az 65 almış olmak.
20. En az bir yıl süreyle idari görev yapmış olmak.
21. Belgelendirilmek kaydıyla, patent/endüstriyel tasarım/tez veya proje çıktısı sanayide uygulamaya geçirilmiş veya ticarileştirilmiş olmak.

C-2) DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSUNA YÜKSELTİLME ve ATANMA
(MÜZİKOLOJİ BÖLÜMÜ İÇİN)

√TEMEL KRİTERLER
Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna yükseltilmek ve atanmak için aşağıda belirtilen temel kriterlerin tümünü sağlamış olmak gerekir.
1. Alanında, doktora/sanatta yeterlik unvanı aldıktan sonra en az iki yıl geçmiş olmak. (Doktora/Sanatta yeterliğini yurtdışında bir üniversiteden alanlar veya doktora/sanatta yeterlik sonrası en az 1 yıllık süreyi yurt dışındaki eğitim ve araştırma kurumlarında geçirenlerde bu şart aranmaz.)
2. Yabancı dil sınavından en az 65 almış olmak. ( Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)  Kılavuzunda, öğretim dilinin en az %30 İngilizce olduğu belirtilen bölümler için bu sınava İngilizceden girmiş ve en az 80 almış olmak.)
3. Alanında ulusal/uluslararası indeksler tarafından taranan dergilerde bir özgün tam makale yayımlamış olmak.

√YARDIMCI KRİTERLER
Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna yükseltilmek ve atanmak için aşağıda belirtilen yirmi yardımcı kriterin en az üçünü sağlamış olmak gerekir. (Madde 4, 17 iki kez sağlandığında en fazla iki kriter yerine geçebilir.)
1. Yükseköğretim Kurumlarında alanı ile ilgili olarak en az bir seminer vermiş olmak.
2. Yabancı dil sınavından en az 80 almış olmak. ( Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)  Kılavuzunda, öğretim dilinin en az %30 İngilizce olduğu belirtilen bölümler için bu sınava İngilizceden girmiş ve en az 90 almış olmak.)
3. Atıf almış olmak.
4. Temel kriterlere ek olarak, uluslararası indekslerde alanında en az biri ilk yazar olmak koşuluyla iki yazarlı üç özgün tam makale yazmış olmak.
5. Ulusal/uluslararası hakemli dergilerde, alanında en az biri ilk yazar olmak koşuluyla iki yazarlı üç özgün tam makale yazmış olmak.
6. Yukarıdakilere ek olarak, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Senatosunca onaylanan dergilerde en az iki makale yayımlamış olmak.
7. Ulusal kitap/kitap bölümü yazmış olmak.
8. Uluslararası kitap/kitap bölümü yazmış olmak.
9. Ulusal kitap editörlüğü yapmış olmak veya ulusal indekste taranan dergilerde editör/ editör yardımcılığı yapmış veya yapıyor olmak.
10. Uluslararası kitap editörlüğü yapmış olmak veya uluslararası indekste taranan dergilerde editör/editör yardımcılığı yapmış veya yapıyor olmak.
11. Ulusal bilimsel toplantılarda bildirisi olmak veya ulusal bilimsel toplantılara davetli konuşmacı olarak katılmış olmak ya da ulusal bilimsel toplantılarda başkan, başkan yardımcısı olmak veya bilimsel sekreterya yürütmek.
12. Uluslararası bilimsel toplantılarda bildirisi olmak veya uluslararası bilimsel toplantılara davetli konuşmacı olarak katılmış olmak ya da uluslararası bilimsel toplantılarda başkan, başkan yardımcısı olmak veya bilimsel sekreterya yürütmek.
13. Ulusal/uluslararası projede yönetici, danışman/uzman veya araştırmacı olarak yer almak.
14. Doktora/sanatta yeterlik sonrası, Yükseköğretim Kurumu veya bir enstitü tarafından verilen kabule bağlı olarak, yurtdışında bulunmak koşuluyla, alanında, en az üç ay akademik çalışmalar (belgelenmek kaydıyla; bilimsel araştırmaya dâhil olmak, ulusal/uluslararası bildirisi olmak, indekslerde taranan dergilerde makale yazmış olmak veya ders vermek gibi bilimsel faaliyetler) yapmak.
15. Bir proje* yapmış olmak.
16. Yurtiçi veya yurtdışında icra faaliyetlerinde bulunmak. (Konser, resital, sanat yönetmenliği vb.)
17. Alanı ile ilgili olarak, tescil edilen; ulusal incelemeli patentte/Avrupa patentinde/ yurtdışı patentte buluş sahibi olmak/tescil edilen ulusal/uluslararası/yurtdışı endüstriyel tasarımda tasarımcı olmak.
18. İkinci bir dilde girilen yabancı dil sınavından en az 65 almış olmak.
19. En az bir yıl süreyle idari görev yapmış olmak.
20. Belgelendirilmek kaydıyla, patent/endüstriyel tasarım/tez veya proje çıktısı sanayide uygulamaya geçirilmiş veya ticarileştirilmiş olmak.

D) DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSUNA YENİDEN ATANMA
1. Son atamadan sonra aşağıda belirtilen şıklardan birini sağlamış olmak gerekir.
• Yüzde yetmişini daha önceki konserlerde icra etmemiş olmak koşulu ile ulusal/ uluslararası en az iki nitelikli solo konser veya resital vermiş olmak. Yapılan bu etkinlikleri kayıt (Klâsik Takım, Tasavvuf Mûsikîsi Terkibi, Fasıl gibi sanat gücü yüksek, nitelikli eserlerden ve Türk Halk Müziğinde yöre özelliklerini gösteren repertuarlardan oluşturulmuş, toplam üç saatlik ses ve/veya görüntü kaydı), repertuar ve dokümanlarla belgelemek. Çalgı yapımı ve akustik alanı öğretim elemanları için raporla sonuçlandırdıkları en az iki proje* veya yapıt ile bu madde/şart yerine getirilmiş sayılır. Bestecilik alanı öğretim elemanları Türk müziğinin değişik formlarında klâsik ya da özgün toplamda üç saatlik bestelerin kayıtlarını sunmak ve belgelemek zorundadır. Bu eserlerden en az iki saatlik bölümünün ulusal ya da uluslararası nitelikli konserlerde solo ya da topluluklarca icra edilmiş olması ile bu madde/şartını yerine getirmek.
• Uluslararası indekslerde bir özgün tam makale yayımlamış olmak.
• Ulusal hakemli dergilerde iki özgün tam makale yayımlamış olmak.
• Ulusal hakemli dergilerde bir özgün tam makale yayımlamış olmak ve ulusal/uluslararası bilimsel toplantılarda bildirisi bulunmak.
• Ulusal/uluslararası projede danışman/uzman veya araştırmacı olarak yer almak ve ulusal/uluslararası bilimsel toplantılarda bildirisi bulunmak.
• Alanı ile ilgili olarak tescil edilen bir ulusal incelemeli patentte/Avrupa patentinde/ yurtdışı patentte buluş sahibi olmak/tescil edilen ulusal/uluslararası/ yurtdışı endüstriyel tasarımda tasarımcı olmak.
• Ulusal/uluslararası proje yürütücüsü olarak bir proje tamamlamış olmak.
• Kitap/kitap bölümü/metod veya solo albüm yayımlamış olmak.

2. Doçentlik sınavını kazananlarda, sınavdan sonraki ilk atamada yeniden atanma kriterleri aranmaz.

*Proje : Çalgı yapımı ve akustiği üzerine yeni teknikler / tespitler / buluşlar yapmak veya yeni bir makam / usûl terkîbi / yeni bir Form oluşturmak veya Türk Müziği Nazariyatı / Solfeji / İşitmesine yönelik öğretim yöntemleri hazırlamak veya Türk Müziği Tarihi / Kültürü üzerine yeni tespitlerde bulunmak, bunlardan en az birinin, Yükseköğretim Kurumlarının ilgili alanlarında ulusal veya uluslararası etkinliklerde sunumunu yapmak.

**Solo albüm: Solo albümler farklı içeriklere sahip olmalıdır.